PZD.99.ogólna.2014 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: ” Przebudowa drogi powiatowej nr 1438 S Milówka-Prusów w km 0+000 do km 0+240; powyżej ostatniego mostu w km od 3+325 do 3+435, na długości 110,00 m; powyżej osuwiska w km od 3+020 do 3+242, na długości 222,00 m”

PZD.99.og.2014

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1438 S   Milówka-Prusów  w km 0+000 do km 0+240; powyżej ostatniego mostu w km od 3+325 do 3+435, na długości 110,00 m; powyżej osuwiska w km od 3+020 do 3+242, na długości 222,00 m”

 Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy PZP. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

Wykonawca musi posiadać:

– działalność gospodarczą (w ofercie – kopia dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności);

– uprawnienia budowlane  bez ograniczeń  do kierowania robotami budowlanymi  w specjalności  drogowej    (w ofercie – kopia dokumentu);

– ważne zaświadczenie o członkostwie w odpowiedniej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, świadczące również o posiadaniu wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (w ofercie- kopia dokumentu potwierdzającego przynależność).

Termin realizacji robót: 15.12.2014r.

Termin składania ofert : 18.11.2014r.  do godz.12.00

Kryterium: cena 100% (cena brutto)

Ceny należy podać w złotych brutto

Oferty należy złożyć /przesłać na adres Zamawiającego w zamkniętych kopertach z podaniem adresu Wykonawcy oraz nazwą zadania z dopiskiem : „Nie otwierać przed 18.11.2014r. godz.12.00”

Załączniki do pobrania

Skip to content