PZD.98.ogólna .2014 „Wycinka drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu żywieckiego w listopadzie i grudniu 2014r”

PZD.98.ogólna.2014

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania pod nazwą:
„Wycinka drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu żywieckiego w listopadzie i grudniu 2014r”

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

Informacje w sprawach szczegółów technicznych:
mgr Andrzej Blarowski – Kierownik Sekcji Uzgodnień i Ochrony Środowiska
Tel. 500150087

Wykonawca winien mieć odpowiednie uprawnienia do wykonywania robót zawartych w niniejszym zamówieniu.

Termin realizacji zadania: 20.12.2014
Termin składania ofert: 18.11.2014 godz.13.00

Załączniki:
– zapytanie ofertowe
– wykaz drzew
– kosztorys ofertowy

Oferty należy złożyć/przesłać na adres Zamawiającego w zamkniętych kopertach z podaniem adresu Wykonawcy oraz nazwą zadania z dopiskiem:

OFERTA NA … >NAZWA ZADANIA< ………..nie otwierać przed 18.11.2014 godz.13.00

Załączniki do pobrania

Skip to content