PZD.89.ogólna.2014 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn:. „Odbudowa uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1438 S Milówka-Prusów o długości 85 mb w km od 3+230 do km 3+315 w m. Milówka”

PZD.89.ogólna.2014

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn:. „Odbudowa uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1438 S Milówka-Prusów o długości 85 mb w km od 3+230 do km 3+315 w m. Milówka”

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy PZP. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

Wykonawca musi posiadać:
– działalność gospodarczą (w ofercie – kopia dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności);
– uprawnienia budowlane w specjalności drogowej (w ofercie – kopia dokumentu);
– ważne zaświadczenie o członkostwie w odpowiedniej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, świadczące również o posiadaniu wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (w ofercie – kopia dokumentu potwierdzającego przynależność).

Roboty budowlane będą realizowane w terminie do dnia 20.12.2014r.
Termin składania ofert : 13.11.2014r do godz.12.00

Informacje w sprawach szczegółów technicznych: mgr inż. Marek Mieszczak- Główny Specjalista PZD Tel. 500150083

Kryterium: cena 100% (cena brutto)
Ceny należy podać w złotych brutto

Załączniki
– Program funkcjonalno- użytkowy

Oferty należy złożyć/przesłać na adres Zamawiającego w zamkniętych kopertach z podaniem adresu Wykonawcy oraz nazwą zadania z dopiskiem: nie otwierać przed 13.11.2014 do godz.12.00

Załączniki do pobrania