PZD.87.ogólna.2014 . Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn:. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1478 S ul. Sporyska w Żywcu

Data ogłoszenia przetargu: 22.10.2014
Otwarcia ofert: 29.10.2014 godz.13.00

PZD.87.og.2014

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn:. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1478 S ul. Sporyska w Żywcu ”

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy PZP. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

Wykonawca musi posiadać:
– działalność gospodarczą (w ofercie – kopia dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności);
– uprawnienia budowlane w specjalności drogowej (w ofercie – kopia dokumentu);
– ważne zaświadczenie o członkostwie w odpowiedniej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, świadczące również o posiadaniu wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (w ofercie – kopia dokumentu potwierdzającego przynależność).

Roboty budowlane będą realizowane w terminie do dnia 15.12.2014r.
Termin składania ofert do 29.10.2014r. do godz.13.00

Oferty należy złożyć /przesłać na adres Zamawiającego w zamkniętych kopertach z podaniem adresu Wykonawcy oraz nazwą zadania z dopiskiem nie otwierać przed 29.10.2014r. godz.13.00

Kryterium: cena 100% (cena brutto)
Ceny należy podać w złotych brutto

Załączniki:
– Przedmiar robót

Załączniki do pobrania