PZD.87.ogólna.2019 „Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi powiatowej położonej na terenie Gminy Milówka i Gminy Rajcza: „Stara DK-69″ o długości 7,270 km w okresie od 01.11.2019 r. do 15.04.2020 r.”

PZD.87.ogólna.2019

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na: 

„Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi powiatowej położonej na terenie Gminy Milówka i Gminy Rajcza: „Stara DK-69” o długości 7,270 km w okresie od 01.11.2019 r. do 15.04.2020 r.”

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000 euro.

Termin składania ofert:   23.09.2019 do godz. 12.00

Termin wykonania: 01.11.2019 r. – 15.04.2020 r.

Kryterium: cena 100% (wygrywa najkorzystniejsza cena).

Informacje w sprawach szczegółów technicznych:
– mgr Jerzy Jastrzębski  – Kierownik Bazy Sprzętu i Transportu, tel. 515170161  e-mail: brygada@pzd.zywiec.pl

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nie ścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy z adnotacją:

Oferta na:

„Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi powiatowej położonej na terenie Gminy Milówka i Gminy Rajcza: „Stara DK-69” o długości 7,270 km w okresie od 01.11.2019 r. do 15.04.2020 r.”

Nie otwierać przed 23.09.2019 godz.12.00

Załączniki do pobrania