PZD.82.ogólna.2014 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1429 S Kuków- Koszarawa w Koszarawie od Gimnazjum w kierunku Lachowic o długości 600 m w km 13+781 do 14+381

PZD.82.ogólna.2014

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1429 S Kuków- Koszarawa w Koszarawie od Gimnazjum w kierunku Lachowic o długości 600 m w km 13+781 do 14+381”.

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy PZP. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

Wykonawca musi posiadać:
– działalność gospodarczą (w ofercie – kopia dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności);
– uprawnienia budowlane w specjalności drogowej – ważne zaświadczenie o członkostwie w odpowiedniej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, świadczące również o posiadaniu wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (w ofercie- kopia dokumentu potwierdzającego przynależność).

Roboty budowlane będą realizowane w terminie do dnia 15.11.2014r.
Termin składania ofert do 14.10.2014r. do godz.13.00
Kryterium: cena 100% (cena brutto)

Ceny należy podać w złotych brutto

Załączniki:
– Przedmiar robót.

Oferty należy złożyć/przesłać na adres Zamawiającego w zamkniętych kopertach z podaniem adresu Wykonawcy oraz nazwą zadania z dopiskiem: nie otwierać przed 14.10.2014 godz.13.00

Załączniki do pobrania