PZD.80.ogólna.2014 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1429 S Kuków- Koszarawa w Koszarawie od Gimnazjum w kierunku Lachowic o długości 600 m w km 13+781 do 14+381”.

PZD.80.ogólna.2014

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania pn.:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1429 S Kuków- Koszarawa w Koszarawie od Gimnazjum w kierunku Lachowic o długości 600 m w km 13+781 do 14+381”.

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

Termin składania ofert: do dnia 08.10.2014r. do godz. 13:00
Termin wykonania robót: do dnia 15.12.2014
Kryterium: cena 100% (wygrywa najkorzystniejsza cena).

Informacje w sprawach szczegółów technicznych: mgr inż. Tomasz Kotajny – Z-ca Dyrektora PZD

Oferty należy złożyć/przesłać na adres Zamawiającego w zamkniętych kopertach z podaniem adresu Wykonawcy oraz nazwą zadania z dopiskiem: nie otwierać przed 08.10.2014 godz.13.00

Załączniki do pobrania

Skip to content