PZD.68.ogólna.2014 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. : Rozbiórka uszkodzonego mostu i budowa nowego obiektu mostowego na rzece Żylicy w ciągu drogi powiatowej nr 1406 S Zarzecze – Tresna w km 0+131 w m. Zarzecze Gmina Łodygowice

Data ogłoszenia przetargu: 22.08.2014
Otwarcia ofert: 29.08.2014 po godz. 12:00

PZD.68.ogólna.2014

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. : Rozbiórka uszkodzonego mostu i budowa nowego obiektu mostowego na rzece Żylicy w ciągu drogi powiatowej nr 1406 S Zarzecze – Tresna w km 0+131 w m. Zarzecze Gmina Łodygowice

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy PZP. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

Wykonawca musi posiadać:
– działalność gospodarczą (w ofercie – kopia dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności);
– uprawnienia do kierowania robotami w odpowiedniej specjalności konstrukcyjno-budowlanej, preferowane w specjalności mostowej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (potwierdzone stosownym dokumentem);
– doświadczenie w branży min 3 lata (od uzyskania uprawnień) w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, preferowane przy nadzorze remontów lub przebudów obiektów mostowych (potwierdzone stosownym dokumentem- przedstawić referencje w sprawie nadzorowania robót o zakresie zbliżonym do przedmiotowych nadzorowanych robót co najmniej 2 obiektów mostowych z czego jednego obiektu o wartości robót budowlanych na kwotę min. 3.000.000,00 zł brutto);
– ważne zaświadczenie o członkostwie w odpowiedniej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, świadczące również o posiadaniu wymaganego ubezpieczenia OC (potwierdzone stosownym dokumentem).

Roboty budowlane będą realizowane w terminie do 15 grudnia 2014r.
Termin składania ofert do 29.08.2014r. do godz.12.00

Kryterium: cena 100% (cena brutto)
Ceny należy podać w złotych brutto

Załącznik:
– Przedmiar robót.

Oferty należy złożyć/przesłać na adres Zamawiającego w zamkniętych kopertach z podaniem adresu Wykonawcy oraz nazwą zadania z dopiskiem: nie otwierać przed 29.08.2014r. godz.12.00

Załączniki do pobrania

Skip to content