PZD.65.ogólna.2017 Realizacja zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu w ciągu DP 1455 S w km od 1+500 do 2+300 w m. Pietrzykowice

PZD.65.ogólna.2017

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na realizację  zatwierdzonego  projektu stałej  organizacji ruchu w ciągu DP 1455 S w km od 1+500 do 2+300 w m. Pietrzykowice.

Termin realizacji zamówienia: 30 dni od podpisania umowy

Termin składania ofert: 27.09.2017 do godz.12.00

Informacje w sprawach szczegółów technicznych: mgr Jerzy Jastrzębski – kierownik bazy sprzętu i transportu, tel. 515 170 161

Warunki gwarancji : 60 miesięcy- oznakowanie pionowe oraz  12 miesięcy – oznakowanie poziome

Kryterium: cena 100% (cena brutto)
Ceny należy podać w złotych brutto

Oferty należy złożyć/przesłać na adres Zamawiającego w zamkniętych kopertach z podaniem adresu Wykonawcy oraz nazwą zadania z dopiskiem: „nie otwierać przed 27.09.2017 godz.12.00”

Załączniki:

1/ projekt organizacji ruchu