PZD.59.ogólna.2014 Utwardzenie pobocza przy drodze powiatowej nr 1483 S Żywiec-Przybędza

Data ogłoszenia przetargu: 08.07.2014
Otwarcia ofert: 15.07.2014 po godz. 12:00

PZD.59.ogólna.2014

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na:

Utwardzenie pobocza przy drodze powiatowej nr 1483 S Żywiec-Przybędza

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

Wykonawca winien mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą.

Informacje w sprawach szczegółów technicznych: mgr inż. Tomasz Kotajny – Z-ca Dyrektora PZD

Do ogłoszenia dodano załącznik:
– przedm 59og14
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nie­ ścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy z adnotacją:

OFERTA:
Utwardzenie pobocza przy drodze powiatowej nr 1483 S Żywiec-Przybędza
Nie otwierać przed 15.07.2014r.godz. 12:00

Termin wykonania robót: do 2 tygodni od podpisania umowy
Termin składania ofert : 15.07.2014 do godz. 12:00

Załączniki do pobrania

Skip to content