PZD.57.ogólna.2017„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1404 S w Łodygowicach o długości 219,00 m ( chodnik i jezdnia)”.

PZD.57.ogólna.2017

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania pn. :

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1404 S w Łodygowicach o długości 219,00 m  (chodnik i jezdnia)”

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

Termin składania ofert: 07.08.2017 godz.12.00

Termin realizacji robót: dwa miesiące od podpisania umowy

 

Kryterium: cena 100% (wygrywa najkorzystniejsza cena)

Informacje w sprawach szczegółów technicznych: mgr inż. Waldemar Miłek tel. 728 99 45 22

 

Załączniki:

1/ zapytanie ofertowe

2/ przedmiar robót

Załączniki do pobrania

Skip to content