PZD.51.og.2015„Wykonanie operatu geodezyjnego podziału nieruchomości , stanowiących działki nr:116/7 i 118 (obręb: Rychwałd) – w związku z przebudową mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1413 S Moszczanica – Gilowice – Ślemień – Lachowice w km 3+086”

Data ogłoszenia przetargu: 17/08/2015
Otwarcie ofert: 25/08/2015
ZD.51.ogólna.2015

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania:

Wykonanie operatu geodezyjnego podziału nieruchomości , stanowiących działki nr:116/7 i 118 (obręb: Rychwałd) – w związku z przebudową mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1413 S Moszczanica – Gilowice – Ślemień – Lachowice w km 3+086”

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

Termin składanie ofert: do dnia 25.08.2015r. do godz. 12.00
Termin wykonania: 3 miesiące od daty podpisania umowy .

Kryterium: cena 100% (cena brutto).

UWAGA! Wymagania jakie winien spełniać Wykonawca – określone w „zapytaniu ofertowym”

Informacje w sprawach szczegółów technicznych:
– mgr Andrzej Blarowski – Kierownik Sekcji Uzgodnień i Ochrony Środowiska w PZD, tel. 33 8620572 w 106, tel kom. 500 150 087

Załączniki:
– zapytanie ofertowe
– projekt zagospodarowania przestrzennego

Załączniki do pobrania

Skip to content