PZD.49.og.14„Wykonanie operatu geodezyjnego podziału nieruchomości ,stanowiących działki nr:1121/2; 1350/2; 1353; 1354; 3824/2; 3825/1; 3824/5; 3825/1; 3824/5; 3824/6; 3826/2; 3826/3; 3826/4; 3826/5; 4343/5 i 4345 (obręb: Świnna) – w związku z regulacją stanu prawnego gruntów , zajętych częściowo pod poszerzenie drogi powiatowej nr 1427S Świnna- Przyłęków (budowa chodnika dla pieszych)”

PZD.49.ogólna.2014

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania:
„Wykonanie operatu geodezyjnego podziału nieruchomości ,stanowiących działki nr:1121/2; 1350/2; 1353; 1354; 3824/2; 3825/1; 3824/5; 3825/1; 3824/5; 3824/6; 3826/2; 3826/3; 3826/4; 3826/5; 4343/5 i 4345 (obręb: Świnna) – w związku z regulacją stanu prawnego gruntów , zajętych częściowo pod poszerzenie drogi powiatowej nr 1427S Świnna- Przyłęków (budowa chodnika dla pieszych)”

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

Termin składanie ofert: do dnia 09.06.2014r. do godz. 12.00
Termin wykonania: 3 miesiące od daty podpisania umowy .

Kryterium: cena 100% (cena brutto).

UWAGA! Wymagania jakie winien spełniać Wykonawca – określone w „zapytaniu ofertowym”

Informacje w sprawach szczegółów technicznych:
– mgr Andrzej Blarowski – Kierownik Sekcji Uzgodnień i Ochrony Środowiska w PZD, tel. 33 8620572 w 106, tel kom. 500 150 087

Załączniki:
– „zapytanie ofertowe”

Skip to content