PZD.42.ogólna 2015 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową i przebudową urządzeń obcych w ciągu DP nr 1425 S Wieprz- Juszczyna-Jeleśnia w km od 4+860 do km 4+910 i DP 1430 S w km od 0+000 do km 0+130 w m. Bystra”

PZD.42.og.2015

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. :
„Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową i przebudową urządzeń obcych w ciągu DP nr 1425 S Wieprz- Juszczyna-Jeleśnia w km od 4+860 do km 4+910 i DP 1430 S w km od 0+000 do km 0+130 w m. Bystra”

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000 euro.

Termin składania ofert: 21.07.2015 do godz.12.00

Termin wykonania: 4 miesiące od daty podpisania umowy (termin złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Kryterium: cena 100% (wygrywa najkorzystniejsza cena).

Informacje w sprawach szczegółów technicznych:- mgr inż. Waldemar Miłek – Specjalista, tel.728994522 e-mail: w.milek@pzd.zywiec.pl

Załączniki:
– zapytanie ofertowe

Załączniki do pobrania

Skip to content