PZD.40.og.2017„Remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1475 S Żywiec-Rychwałd o długości 65,00 mb w km 2+130 do km 2+195 w miejscowości Rychwałd , gmina Gilowice”

PZD.40.ogólna.2017

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na:

„Remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1475 S Żywiec-Rychwałd o długości 65,00 mb w km 2+130 do km 2+195 w miejscowości Rychwałd , gmina Gilowice”

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

Termin składania ofert:  26.06.2017 do godz.12.00

Termin wykonania robót: 30 dni od podpisania umowy

Kryterium: cena 100% (wygrywa najkorzystniejsza cena)

Informacje w sprawach szczegółów technicznych: mgr inż. Marek Mieszczak tel.  500150083

załączniki:

zapytanie ofertowe

przedmiar robót

Załączniki do pobrania