PZD.39.og.2017 „Remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1437 S Milówka- Nieledwia o długości 50,00 mb w km 4+640 do km 4+690 ( odcinek przed przełęczą Kotelnica) w miejscowości Nieledwia , gmina Milówka”

PZD.39.ogólna.2017

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na: 

„Remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1437 S Milówka- Nieledwia o długości 50,00 mb w km 4+640 do km 4+690  ( odcinek przed przełęczą Kotelnica) w miejscowości Nieledwia , gmina Milówka”

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

Termin składania ofert:  26.06.2017 do godz.12.00

Termin wykonania robót: 30 dni od podpisania umowy

Kryterium: cena 100% (wygrywa najkorzystniejsza cena)

Informacje w sprawach szczegółów technicznych: mgr inż. Marek Mieszczak tel.  500150083

załączniki:

zapytanie ofertowe

przedmiar robót

 

Załączniki do pobrania

Skip to content