PZD.4.ogólna.2019 Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 1447 S Rajcza-Sól – Zwardoń w km od 0+000 do km 11+466 na terenie Gmin: Rajcza i Milówka – Część II (w granicach administracyjnych Gminy Rajcza i Gminy Milówka – od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1437 S do skrzyżowania z drogą ekspresową S 69) – odcinek od skrzyżowania DP 1447 S z DP 1437 S do drogi gminnej „Na Tarliczne” (kilometraż roboczy od km 0+072 do km 1+062 o długości 990m)

PZD.4.ogólna.2019

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na:

Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dotyczącej  przebudowy drogi powiatowej Nr 1447 S Rajcza-Sól – Zwardoń w km od 0+000 do km 11+466 na terenie Gmin: Rajcza i Milówka – Część II (w granicach administracyjnych Gminy Rajcza i Gminy Milówka – od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1437 S do skrzyżowania z drogą ekspresową S 69) – odcinek od skrzyżowania DP 1447 S z DP 1437 S do drogi gminnej „Na Tarliczne” (kilometraż roboczy od km 0+072 do km 1+062 o długości 990m).

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

Termin realizacji zamówienia: do 10.03.2019r

Termin składania ofert: 21.01.2019 do godz.12.00

Informacje w sprawach szczegółów technicznych:
Pan Andrzej Blarowski Główny Specjalista PZD w Żywcu tel. 500 150 077

-Kryterium: cena 100% (cena brutto)
Ceny należy podać w złotych brutto

Oferty należy złożyć/przesłać na adres Zamawiającego w zamkniętych kopertach z podaniem adresu Wykonawcy oraz nazwą zadania z dopiskiem: „nie otwierać przed 21.01.2019 godz.12.00”

 

 

 

Załączniki do pobrania