PZD.39.ogólna.2014 Sporządzenie operatu szacunkowego wyceny wartości 1 m2 gruntu w związku z dokonanym podziałem nieruchomości, stanowiących działki nr : 2637/1 i 2519/1, położonych w m. Jeleśnia (poszerzenie drogi powiatowej nr 1417 S Jeleśnia – Pewel Wielka – Hucisko na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 945 Żywiec – Jeleśnia – Korbielów do zakładu „DELPHI POLAND S.A.)

Data ogłoszenia przetargu: 12.05.2014
Otwarcia ofert:

PZD.39.ogólna.2014

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania:

Sporządzenie operatu szacunkowego wyceny wartości 1 m2 gruntu w związku z dokonanym podziałem nieruchomości, stanowiących działki nr : 2637/1 i 2519/1, położonych w m. Jeleśnia (poszerzenie drogi powiatowej nr 1417 S Jeleśnia – Pewel Wielka – Hucisko na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 945 Żywiec – Jeleśnia – Korbielów do zakładu „DELPHI POLAND S.A.)

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

Termin składanie ofert: do dnia 21.05.2014r. do godz. 12.00

Termin wykonania: do 30.06.2014r.

Kryterium: cena 100% (cena brutto).

UWAGA! Wymagania jakie winien spełniać Wykonawca – określone w „zapytaniu ofertowym”

Informacje w sprawach szczegółów technicznych:
– mgr Andrzej Blarowski – Kierownik Sekcji Uzgodnień i Ochrony Środowiska w PZD, tel. 33 8620572 w 106, tel kom. 500 150 087

Załączniki:
– zapytanie ofertowe

Załączniki do pobrania