PZD.28.ogólna.2014 Zbieranie, transport i utylizacja zwłok padłych dzikich zwierząt leśnych oraz związanych z tym odpadów pochodzenia zwierzęcego z terenu pasa drogowego dróg powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu

Data ogłoszenia przetargu: 23.04.2014
Otwarcia ofert:

PZD.28.ogólna.2014

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na:

„Zbieranie, transport i utylizacja zwłok padłych dzikich zwierząt leśnych oraz związanych z tym odpadów pochodzenia zwierzęcego z terenu pasa drogowego dróg powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu”

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000 euro.

Termin składania ofert: do dnia 5.05.2014r. do godz. 12:00
Termin wykonania: do 31.12.2014r.

Kryterium: cena 100% (wygrywa najkorzystniejsza cena).

Informacje w sprawach szczegółów technicznych:
– mgr Andrzej Blarowski – Kierownik Sekcji Ochrony Środowiska i Uzgodnień, tel. 500150087 e-mail: a.blarowski@pzd.zywiec.pl

Załączniki:
– Zapytanie ofertowe;
– Zał nr 1 wykaz dróg;
– Zał nr 2 Oświadczenie;
– Zał nr 3 Formularz Cenowy;
– siec_drog mapka