PZD.21.ogólna.2017 „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1446 S dojazd do stacji PKP w Zwardoniu o długości 233 mb w km 1+367 do km 1+600 w Zwardoniu”

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na: 

„Remont odcinka drogi powiatowej nr 1446 S dojazd do stacji PKP w Zwardoniu o długości 233 mb w km 1+367 do km 1+600 w Zwardoniu”

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

Termin składania ofert:  10.04.2017 do godz.12.00

Termin wykonania robót: 30 dni od podpisania umowy

Kryterium: cena 100% (wygrywa najkorzystniejsza cena)

Informacje w sprawach szczegółów technicznych: mgr inż. Waldemar Miłek tel. 728 994 522

 

załączniki:

  • zapytanie ofertowe
  • przedmiar robót

 

Załączniki do pobrania

Skip to content