PZD.17.og.2017 Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn.: ” Zabezpiecznie i stabilizacja osuwiska przy uszkodzonym odcinku drogi powiatowej Nr 1437 S Milówka – Nieledwia w km od 3+132 do 3+138 w m. Nieledwia”.

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na:

Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadaniapn.:Zabezpieczenie i stabilizacja  osuwiska  przy uszkodzonym odcinku drogi powiatowej Nr 1437 S Milówka – Nieledwia wkm od 3+132 do 3+138 w m. Nieledwia”.
Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

Termin realizacji zamówienia: do 31.08.2017r

Termin składania ofert: 20.03.2017 do godz.12.00

Informacje w sprawach szczegółów technicznych:
Pan Andrzej Blarowski Główny Specjalista PZD w Żywcu tel. 500 150 077

-Kryterium: cena 100% (cena brutto)
Ceny należy podać w złotych brutto

Oferty należy złożyć/przesłać na adres Zamawiającego w zamkniętych kopertach z podaniem adresu Wykonawcy oraz nazwą zadania z dopiskiem: „nie otwierać przed 20.03.2017 godz.12.00”

 

Załączniki do pobrania

Skip to content