PZD.105.ogólna.2019 Zakup i dostawa młota Wacker BH 65 na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu.

PZD.105.ogólna.2019

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na: 

„Zakup i dostawę młota Wacker BH 65 na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu”

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000 euro.

Termin składania ofert:   18.11.2019 do godz. 12.00

Termin realizacji umowy:   tydzień od podpisania umowy

Warunki gwarancji : 12 miesięcy

Kryterium: cena 100% (wygrywa najkorzystniejsza cena).

Informacje w sprawach szczegółów technicznych:
– mgr Jerzy Jastrzębski  – Kierownik Bazy Sprzętu i Transportu, tel. 515170161  e-mail: brygada@pzd.zywiec.pl

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nie ścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy z adnotacją:

„Zakup i dostawę młota Wacker BH 65 na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu”

Nie otwierać przed 18.11.2019 godz.12.00

Załączniki do pobrania

Skip to content