PZD.102.og.2014 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu powiatowe nr 1434 S Węgierska Górka – Żabnica na odcinku od skrzyżowania z ul. Graniczną do boiska sportowego LKS

PZD.102.ogólna.2014

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.:

„Budowa chodnika dla pieszych w ciągu powiatowe nr 1434 S Węgierska Górka – Żabnica na odcinku od skrzyżowania z ul. Graniczną do boiska sportowego LKS „SKAŁKA” w m. Żabnica od km 2+722 do km 2+852”

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy PZP. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

Wykonawca musi posiadać:- działalność gospodarczą (w ofercie – kopia dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności);

– uprawnienia budowlane w specjalności drogowej oraz  uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (w ofercie – kopia dokumentu);

– ważne zaświadczenie o członkostwie w odpowiedniej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, świadczące również o posiadaniu wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (w ofercie- kopia dokumentu potwierdzającego przynależność).

Roboty budowlane będą realizowane w terminie do dnia  20.12.2014r.

Termin składania ofert do 27.11.2014r.  do godz.12.00

Kryterium: cena 100% (cena brutto)

Ceny należy podać w złotych brutto

Oferty  należy złożyć/przesłać na adres Zamawiającego w zamkniętych kopertach z podaniem adresu Wykonawcy oraz nazwą zadania z dopiskiem: nie otwierać przed 27.11.2014 godz.12.00

Załączniki
–  Przedmiar robót.

Załączniki do pobrania

Skip to content