PZD.100.ogólna.2014 „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu powiatowej nr 1434 S Węgierska Górka – Żabnica na odcinku od skrzyżowania z ul. Graniczną do boiska sportowego LKS „SKAŁKA” w m. Żabnica od km 2+722 do km 2+852”

PZD.100.ogólna.2014

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na realizację zadanie pod nazwą: „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu powiatowej nr 1434 S Węgierska Górka – Żabnica na odcinku od skrzyżowania z ul. Graniczną do boiska sportowego LKS „SKAŁKA” w m. Żabnica od km 2+722 do km 2+852”

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

Termin realizacji zamówienia: do 20.12.2014r
Termin składania ofert: 21.11.2014r do godz.12:00

Oferty należy złożyć/przesyłać na adres Zamawiającego w zamkniętych kopertach z podaniem nazwy i adresu Wykonawcy oraz nazwy zadania z dopiskiem: „ Nie otwierać przed 21.11.2014 do godz.12.00”

Informacje w sprawach szczegółów technicznych:

mgr inż. Marek Mieszczak – Gł. Specjalista
Tel. 500150083

Szczegóły w załączniku do niniejszego ogłoszenia:
– zapytanie ofertowe;
– przedmiar

Załączniki do pobrania

Skip to content