Nabór na stanowisko: Referent

OGŁOSZENIE

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu ogłasza konkurs na stanowisko pracy:

REFERENT

w Powiatowym Zarządzie Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

– bardzo dobra znajomość programu EDIOM oraz programu Map View

– posiada prawo jazdy kategorii „B”

– bardzo dobra znajomość przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na w/w stanowisku, w szczególności:

* ustawa o drogach publicznych

* ustawa o samorządzie powiatowym

* kodeks postępowania administracyjnego

* prawo geodezyjne i kartograficzne

– zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 t.j.) dla stanowisk urzędniczych:

* jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2,3 ustawy

* posiada pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

* nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo     skarbowe

* posiada wykształcenie średnie lub wyższe

* cieszy się nieposzlakowana opinią

 1. WYMAGANIA DODATKOWE:  posiada znajomość przepisów prawa budowlanego oraz dobrą znajomość obsługi komputera, staż pracy na stanowisku obejmującym zakres zadań wyszczególnionych w pkt. 3
 1. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
 • gromadzenie danych do ewidencji dróg powiatowych oraz mostów na terenie powiatu żywieckiego oraz danych techniczno – eksploatacyjnych i przechowywanie dokumentacji technicznej,
 • prowadzenie działalności techniczno-ekonomicznej w zakresie utrzymania dróg powiatowych,
 • systematyczna ocena stanu technicznego dróg powiatowych, zbieranie i przekazywanie informacji o ich stanie,
 • zgłaszanie potrzeb rzeczowych w zakresie utrzymania oraz w zakresie modernizacji i budowy dróg powiatowych,
 • planowanie robót liniowych przy utrzymaniu dróg,
 • nadzór i odbiory dla robót modernizacji i remontu kapitalnego dróg oraz robót utrzymaniowych z regeneracjami i powierzchniowym utrwalaniem dróg włącznie,
 • prowadzenie ochrony dróg: patrolowanie sieci dla oceny stanu ochrony dróg i nadzór nad realizacją przeglądów bieżących prowadzonych prac,
 • opracowywanie analiz i bieżących informacji z realizacji wykonywanych zadań na drogach powiatowych,
 • pracownicy merytoryczni są zobowiązani do pomocy w przygotowaniu specyfikacji szczegółowych warunków umowy oraz określenia przedmiotu zamówienia do przetargów (współpraca z sekcją zamówień publicznych),
 • nadzór z ramienia Zamawiającego na wszystkich budowach gdzie Inspektorem Nadzoru nie jest pracownik PZD,
 • czuwanie nad realizacją zadań modernizacyjnych i bieżącego utrzymania: sprawdzanie wartości faktur z zawartą umową, przekazanie placu budowy wraz z dziennikami budowy oraz innymi dokumentami niezbędnymi do wejścia w teren wykonawcy, czuwanie nad terminowością rozliczanych zadań w stosunku do zawartych umów,
 • obliczanie kar.
 1. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU: częste wyjazdy w teren, praca przy komputerze powyżej 4 godzin, praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, kontakt z interesantami,

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Żywcu w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w grudniu 2018 wynosił poniżej 6%.

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. List motywacyjny,
 2. Życiorys z numerem telefonu lub adresem mailowym do kontaktu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

 1. Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie,
 2. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 3. Klauzula zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych – w załączeniu.
 4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 5. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 6. Kserokopie świadectw pracy,
 7. Kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
 8. Kopia prawa jazdy

Dokumenty od pkt 1 do pkt 6 powinny być własnoręcznie podpisane.

 

Wybór kandydatów będzie składał się z dwóch etapów.

Pierwszy etap będzie polegał na sprawdzeniu podanych w ogłoszeniu wymagań formalnych. Kandydaci spełniający wymagania formalne zakwalifikują się do drugiego etapu rekrutacji.

Drugi etap będzie polegał na przeprowadzeniu testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Zakres testu i rozmowy będzie obejmował akty prawne i tematykę wskazaną w punkcie 1 i 2. Informacja o terminie testu i rozmowy zostanie przekazana kandydatom telefonicznie lub na wskazany przez nich  adres mailowy.

Test oraz rozmowa zostaną przeprowadzone w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec.

Wyniki poszczególnych etapów rekrutacji zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Żywcu (www.bip.starostwo.zywiec.pl) oraz stronie PZD w Żywcu (www.pzd.zywiec.pl).

Komplet wymaganych dokumentów należy złożyć W ZAMKNIĘTEJ KOPERCIE w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, (I piętro) lub przesłać pocztą na adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec, do dnia 05.02.2019 r. (w przypadku przesłania pocztą liczy się data wypływu do PZD) z dopiskiem:

 

„KONKURS NA STANOWISKO: „referent”

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-33) 862-05-72 lub 73, codziennie w dni robocze w godzinach od 6:45 do 14:45.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Żywcu (www.bip.starostwo.zywiec.pl), stronie PZD w Żywcu (www.pzd.zywiec.pl).

Dyrektor PZD w Żywcu

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu – Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, z siedzibą w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – pzd@pzd.zywiec.pl, 33 862 05 72,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia           o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, oraz na podstawie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych, dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną, dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji nie zakwalifikowały się do dalszego etapu zostaną zwrócone,
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.
Skip to content