PZD.97.og.2014 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn:. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1407 S ul. Roztoki w Czernichowie i Tresnej w km 1+148 do 1+475”

PZD.97.og.2014

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na:.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn:. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1407 S ul. Roztoki w Czernichowie i Tresnej w km 1+148 do 1+475”.
Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy PZP. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

Wykonawca musi posiadać:
– działalność gospodarczą (w ofercie – kopia dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności);
– uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej (w ofercie – kopia dokumentu);
– ważne zaświadczenie o członkostwie w odpowiedniej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, świadczące również o posiadaniu wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (w ofercie- kopia dokumentu potwierdzającego przynależność).

Termin realizacji robót: 15.12.2014
Termin składania ofert: 20.11.2014r. do godz.13.00

Kryterium: cena 100% (cena brutto)

Ceny należy podać w złotych brutto

Oferty należy złożyć /przesłać na adres Zamawiającego w zamkniętych kopertach z podaniem adresu Wykonawcy oraz nazwą zadania z dopiskiem : „Nie otwierać przed 20.11.2014r. godz.13.00”

Załączniki do pobrania