Zaproszenie do złożenia oferty cenowej służącej do oszacowania wartości zamówienia na Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. : „Budowa kładki dla pieszych w rejonie obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1413S Moszczanica – Gilowice – Ślemień – Lachowice w km 9+780 w miejscowości Ślemień w Gminie Ślemień”

Zaproszenie w załączeniu.

Załączniki do pobrania