PZD.252.64.2020 „Remont odwodnienia w ciągu DP nr 1413 S w Żywcu – Moszczanicy przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 945”

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania pn.:

„Remont odwodnienia w ciągu DP nr 1413 S w Żywcu – Moszczanicy przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 945”

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

Termin realizacji zamówienia: 30 dni od podpisania umowy.

Termin składania ofert: 06.10.2020 r. do godz.12.00

Informacje w sprawach szczegółów technicznych:
mgr inż. Waldemar Miłek

-Kryterium: cena 100% (cena brutto)
Ceny należy podać w złotych brutto

Oferty należy złożyć/przesłać na adres Zamawiającego w zamkniętych kopertach z podaniem adresu Wykonawcy oraz nazwą zadania z dopiskiem: „nie otwierać przed 06.10.2020r. godz.12.00”

 

Załączniki do pobrania

Skip to content