PZD.92.ogólna.2014 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn:. „Remont uszkodzonego mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1430 S Bystra – Juszczynka w km 1+ 316 w miejscowości Bystra”.

PZD.92.ogólna.2014

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn:. „Remont uszkodzonego mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1430 S Bystra – Juszczynka w km 1+ 316 w miejscowości Bystra”.

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy PZP. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

Wykonawca musi posiadać:
– działalność gospodarczą (w ofercie – kopia dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności);
– uprawnienia do kierowania robotami w odpowiedniej specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, preferowane w specjalności mostowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (potwierdzone stosownym dokumentem);
– doświadczenie w branży min 3 lata (od uzyskania uprawnień) w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, preferowane przy nadzorze remontów lub przebudów obiektów mostowych (potwierdzone stosownym dokumentem- przedstawić referencje w sprawie nadzorowania budowy, remontu lub przebudowy co najmniej 2 obiektów mostowych o zakresie robót odpowiadających w/w remontu z czego jednego obiektu o wartości robót budowlanych na kwotę min. 350.000,00 zł brutto);
– ważne zaświadczenie o członkostwie w odpowiedniej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, świadczące również o posiadaniu wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (potwierdzone stosownym dokumentem).

Termin składania ofert : 13.11.2014 do godz.12.00
Termin realizacji robót: 15.12.2014r
Kryterium: cena 100% (cena brutto)
Ceny należy podać w złotych brutto

Informacje w sprawach szczegółów technicznych: mgr inż. Anna Mieszczak- Główny Specjalista PZD tel. 662021568

Załączniki:
– Program funkcjonalno-użytkowy

Oferty należy złożyć/przesłać na adres Zamawiającego w zamkniętych kopertach z podaniem adresu Wykonawcy oraz nazwą zadania z dopiskiem: nie otwierać przed 13.11.2014 do godz.12.00

Skip to content