PZD.83.ogólna.2014 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska przy drodze powiatowej Nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły – granica państwa w km 7+470 w miejscowości Rajcza”.

PZD.83.ogólna.2014

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska przy drodze powiatowej Nr 1439 S Kamesznica- Milówka- Rajcza- Ujsoły – granica państwa w km 7+470 w miejscowości Rajcza”.

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy PZP. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

Wykonawca musi posiadać:
– działalność gospodarczą (w ofercie – kopia dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności);
– uprawnienia budowlane w specjalności drogowej oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (w ofercie – kopia dokumentu);
– ważne zaświadczenie o członkostwie w odpowiedniej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, świadczące również o posiadaniu wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (w ofercie- kopia dokumentu potwierdzającego przynależność).

Roboty budowlane będą realizowane w terminie do dnia 15.12.2014r.
Termin składania ofert do 20.10.2014r. do godz.13.00
Kryterium: cena 100% (cena brutto)

Ceny należy podać w złotych brutto

Załączniki:

– Przedmiar robót

Załączniki do pobrania

Skip to content