PZD.78.ogólna.2014 „Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1428 S przy pętli autobusowej w Trzebini.”

Data ogłoszenia przetargu: 30.09.2014r
Otwarcia ofert: 06.10.2014r

PZD.78.ogólna.2014

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania pn:
„Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1428 S przy pętli autobusowej w Trzebini.”

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy PZP. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

Wykonawca winien mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą.
Informacje w sprawach szczegółów technicznych: mgr inż. Tomasz Kotajny – Z-ca Dyrektora PZD

Zamawiający przekazuje 25mb rur Vipro Ø 800
Termin realizacji : dwa tygodnie od dnia podpisania umowy
Termin składania ofert do 06.10.2014r. do godz.13.00

Kryterium: cena 100% (cena brutto)
Ceny należy podać w złotych brutto

Załączniki:
– Przedmiar robót.

Oferty należy złożyć/przesłać na adres Zamawiającego w zamkniętych kopertach z podaniem adresu Wykonawcy oraz nazwą zadania z dopiskiem: nie otwierać przed 06.10.2014 godz.13.00

Załączniki do pobrania