PZD.7.ogólna.2015 „Remont uszkodzonej bariery energochłonnej w ciągu drogi powiatowej nr 1415 S Pewel Mała- Pewel Ślemieńska w miejscowości Pewel Mała

PZD.7.ogólna.2015

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na realizację zadanie pod nazwą:

„Remont uszkodzonej bariery energochłonnej w ciągu drogi powiatowej nr 1415 S Pewel Mała- Pewel Ślemieńska w miejscowości Pewel Mała”

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

Termin realizacji zamówienia: 16.02.2015
Termin składania ofert: 26.01.2015 do godz.12.00

Informacje w sprawach szczegółów technicznych: mgr Jerzy Jastrzębski- tel. 515170161

Kryterium wyboru: 100% cena

Oferty należy złożyć/przesyłać na adres Zamawiającego w zamkniętych kopertach z podaniem nazwy i adresu Wykonawcy oraz nazwy zadania z dopiskiem: „ Nie otwierać przed 26.01.2015 godz.12″.

Załączniki do pobrania