PZD.58.ogólna.2017 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. : „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1404 S w Łodygowicach o długości 219,00 m ( chodnik i jezdnia)”

PZD.58.ogólna.2017

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. : „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1404 S w Łodygowicach o długości 219,00 m ( chodnik i jezdnia)”

71631000-0 usługi nadzoru technicznego  

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy PZP. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

Wykonawca powinien posiadać :

  • działalność gospodarczą (w ofercie – kopia dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności);
  • uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej i drogowej bez  ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów , potwierdzone stosownymi dokumentami);
  •  doświadczenie w branży min.3 lata( od uzyskania uprawnień) w pełnieniu samodzielnych funkcji  technicznych w budownictwie , preferowane przy nadzorze remontów lub przebudów dróg ( murów oporowych) , potwierdzone stosownym dokumentem (przedstawić referencje  w sprawie nadzorowania budowy , remontu lub przebudowy co najmniej 1 obiektu   drogowego w zakresie odpowiadającym w/w zadaniu.

Roboty budowlane będą realizowane w terminie do dwóch miesięcy od podpisania umowy przez Wykonawcę.

Termin składania ofert: 17.08.2017 do godz.12:00

Kryterium: cena 100% (cena brutto)
Ceny należy podać w złotych brutto

Informacje w ramach szczegółów technicznych: mgr inż. Waldemar Miłek – st. specjalista PZD w Żywcu- tel. 728 994 522

Oferty należy złożyć/przesłać na adres Zamawiającego w zamkniętych kopertach z podaniem adresu Wykonawcy oraz nazwą zadania z dopiskiem:

  OFERTA NA:

   Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. : „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1404 S w Łodygowicach o długości 219,00 m ( chodnik i jezdnia)”

   NIE OTWIERAĆ PRZED 17.08.2017 godz.12:00

Załączniki:

1/ Przedmiar robót

Załączniki do pobrania

Skip to content