PZD.48.ogólna.2017 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1464 S Łodygowice-Bierna-Zarzecze na odcinku dł. 250mb w km od 0+635 do km 0+885 w m. Łodygowice

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec  zaprasza do złożenia oferty na: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1464 S Łodygowice-Bierna-Zarzecze na odcinku dł. 250mb w km od 0+635 do km 0+885 w m. Łodygowice” zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Niniejsze zamówienie prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

Termin składania ofert: 18.07.2017 r. godz. 09:50.

Termin realizacji zamówienia: 15.12.2017 r.

Kryterium oceny ofert: Cena – 95%, Termin płatności – 5%.

Załączniki do pobrania

Skip to content