PZD.39.ogólna.2018 Remont drogi powiatowej Nr 1436 S dojazd do mostu u Drożdżów w Ciścu od km 0+019 do km 0+227 oraz od km 0+346 do km 3+356

PZD.39.ogólna.2018

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102 a , 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na Remont drogi powiatowej Nr 1436 S dojazd do mostu u Drożdżów w Ciścu od km 0+019 do km 0+227 oraz od km 0+346 do km 3+356

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy PZP.

Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro

Termin składania ofert: 26.o4.2018r. do godz.12.00

Termin realizacji zamówienia : 30 dni od podpisania umowy.

Kryterium:najniższa cena (100%)

Ceny należy podać w złotych brutto.

Informacje w sprawach szczegółów technicznych:mgr inż. Marek Mieszczak tel.500150083

Załączniki do pobrania