UWAGA!!!! POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE !!!!! -PZD.3.ogólna.2017 „Świadczenie usług koparko-ładowarką na drogach powiatowych na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu w 2017r”

POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE W DNIU 24.01.2017 ZE WZGLĘDU NA OBARCZENIE BŁĘDEM!!!!!

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na:
„Świadczenie usług koparko-ładowarką na drogach powiatowych na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu w 2017roku”

Sprzęt proponowany do świadczenia usługi ma stacjonować ma terenie jednej z gmin wybranej części zamówienia

Część I

UG: Rajcza, Ujsoły, Milówka, Węgierska Górka, Radziechowy Wieprz

Część II

UG: Lipowa, Żywiec, ,Łodygowice, Czernichów, Świnna

Część III

UG: Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Ślemień

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

Na wykonywanie usług przewiduje się ok. 600h z możliwością zwiększenia ilości godzin w zależności od potrzeb lub w przypadku otrzymania dodatkowych środków.(dla każdej części przewiduje się około 200 godzin pracy koparki.)

Termin realizacji zamówienia: do 22.12.2017r

Termin składania ofert: 27.01.2017 do godz.12.00

Informacje w sprawach szczegółów technicznych:
mgr Jerzy Jastrzębski- Kierownik Bazy Sprzętu i Transportu
Tel. 515170161 e-mail: brygada@pzd.zywiec.pl

Kryterium: cena 100% (cena brutto)
Ceny należy podać w złotych brutto

Oferty należy złożyć/przesłać na adres Zamawiającego w zamkniętych kopertach z podaniem adresu Wykonawcy oraz nazwą zadania z dopiskiem: „nie otwierać przed 27.01.2017 godz.12.00”

UWAGA!!!!!! ZMIANA DO OGŁOSZENIA : w części III  dodaje się Urząd Gminy Łękawica.

UWAGA !

Skip to content