PZD.26.og.2018 „Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu żywieckiego”

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na: 

„Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu żywieckiego”

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000 euro.

Termin składania ofert:   05.03.2018 do godz.12.00

Termin wykonania:   31.07.2018

Kryterium: cena 100% (wygrywa najkorzystniejsza cena)

Warunki gwarancji: 36 miesięcy

Informacje w sprawach szczegółów technicznych:
– mgr Jerzy Jastrzębski  – Kierownik Bazy Sprzętu i Transportu, tel. 515170161  e-mail: brygada@pzd.zywiec.pl

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nie ścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy z adnotacją:

Oferta na:

„Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu żywieckiego”

Nie otwierać przed  05.03.2018 godz.12.00

Załączniki do pobrania

Skip to content