PZD.252.47.2020 „Remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1425 S w km od 14+414 do km 14+539 w Sopotni Małej”

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania pn.:

„Remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1425 S w km od 14+414 do km 14+539 w Sopotni Małej”

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

Termin realizacji zamówienia: 30 dni od podpisania umowy.

Termin składania ofert: 10.08.2020 r. do godz.12.00

Informacje w sprawach szczegółów technicznych:
mgr inż. Tomasz Kotajny- dyrektor PZD w Żywcu

-Kryterium: cena 100% (cena brutto)
Ceny należy podać w złotych brutto

Oferty należy złożyć/przesłać na adres Zamawiającego w zamkniętych kopertach z podaniem adresu Wykonawcy oraz nazwą zadania z dopiskiem: „nie otwierać przed 10.08.2020r. godz.12.00”

Załączniki do pobrania

Skip to content