PZD.24.og.2015. Wykonanie i montaż w terenie dwóch tablic pamiątkowych

PZD.24.ogólna.2015

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania pod nazwą:  Wykonanie i montaż w terenie dwóch tablic pamiątkowych dla projektu pn.: Modernizacja dróg  Powiatu Żywieckiego w gminach Rajcza i Ujsoły oraz Obec Novot” , celem ulepszenia połączeń obszarów po polskiej o słowackiej stronie granicy „, Nr WTSL ,01.01.00 – 24-306/10 współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Programu Współpracy  Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 w ramach „Przebudowy odcinka drogi powiatowej 1439 S o długości 980,00 m w km od 3+074 do 4+054  w miejscowości Milówka”.

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

Informacje w sprawach szczegółów technicznych: 

mgr Andrzej Blarowski – Kierownik Sekcji Uzgodnień i Ochrony Środowiska

Tel. 500150087 

Szczegóły w załącznikach do niniejszego ogłoszenia:
– zapytanie ofertowe
– tablice
– opis działania

Oferty  należy złożyć/przesłać na adres Zamawiającego w zamkniętych kopertach z podaniem adresu Wykonawcy oraz nazwą zadania z dopiskiem: nie otwierać przed  10.04.2015 godz. 12:00.

Termin realizacji zamówienia  do 30.04.2015
Termin składania ofert:  10.04.2015r. do godz.12:00

 

Załączniki do pobrania

Skip to content