PZD.19.ogólna.2019 Aktualizacja dokumentacji projektowej dotyczącej budowy chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową i przebudową urządzeń obcych w ciągu drogi powiatowej nr 1429 S Kuków-Koszarawa o długości 1150 mb w km od 10+150 do km 11+300 (od granicy Powiatu Żywieckiego i Suskiego do mostu drogowego) w m. Koszarawa

PZD.19.ogólna.2019

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na:

Aktualizację dokumentacji projektowej dotyczącej budowy chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową i przebudową urządzeń obcych w ciągu drogi powiatowej nr 1429 S Kuków-Koszarawa o długości 1150 mb w km od 10+150 do km 11+300 (od granicy Powiatu Żywieckiego i Suskiego do mostu drogowego) w m. Koszarawa.

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

Termin realizacji zamówienia: 5 miesięcy od podpisania umowy.

Termin składania ofert: 22.02.2019 r. do godz.12.00

Informacje w sprawach szczegółów technicznych:
Pan Andrzej Blarowski – Główny Specjalista PZD w Żywcu tel. 500 150 087

-Kryterium: cena 100% (cena brutto)
Ceny należy podać w złotych brutto

Oferty należy złożyć/przesłać na adres Zamawiającego w zamkniętych kopertach z podaniem adresu Wykonawcy oraz nazwą zadania z dopiskiem: „nie otwierać przed 22.02.2019 r. godz.12.00”

Załączniki do pobrania

Skip to content