PZD.18.ogólna.2019 Aktualizacja dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja o dł. 250 mb w km od 6+270 do km 6+520 w miejscowości Koszarawa

PZD.18.ogólna.2019

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na:

Aktualizację dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja o dł. 250 mb w km od 6+270 do km 6+520 w miejscowości Koszarawa.

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

Termin realizacji zamówienia: 5 miesięcy od podpisania umowy.

Termin składania ofert: 25.02.2019 r. do godz.12.00

Informacje w sprawach szczegółów technicznych:
Pan Andrzej Blarowski – Główny Specjalista PZD w Żywcu tel. 500 150 087

-Kryterium: cena 100% (cena brutto)
Ceny należy podać w złotych brutto

Oferty należy złożyć/przesłać na adres Zamawiającego w zamkniętych kopertach z podaniem adresu Wykonawcy oraz nazwą zadania z dopiskiem: „nie otwierać przed 25.02.2019 r. godz.12.00”

Załączniki do pobrania

Skip to content