PZD.104.ogólna.2014 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „ Remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1446 S Droga do stacji PKP w Zwardoniu o długości 92 mb wraz z remontem przepustu drogowego w km 1+208 do km 1+300 w m. Zwardoń”

PZD.104.ogólna.2014

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „ Remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1446 S Droga do stacji PKP w Zwardoniu o długości 92 mb wraz z remontem przepustu drogowego w km 1+208 do km 1+300 w m. Zwardoń”

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy PZP. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

Wykonawca musi posiadać:
– działalność gospodarczą (w ofercie – kopia dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności);
– uprawnienia budowlane w specjalności drogowej oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (w ofercie – kopia dokumentu);
– ważne zaświadczenie o członkostwie w odpowiedniej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, świadczące również o posiadaniu wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (w ofercie – kopia dokumentu potwierdzającego przynależność).

Roboty budowlane będą realizowane w terminie do dnia 20.12.2014r.
Termin składania ofert : 01.12.2014r do godz.13.00

Informacje w sprawach szczegółów technicznych: mgr inż. Waldemar Miłek Tel. 728994522

Kryterium: cena 100% (cena brutto)
Ceny należy podać w złotych brutto

Załączniki
– wykaz elementów

Oferty należy złożyć/przesłać na adres Zamawiającego w zamkniętych kopertach z podaniem adresu Wykonawcy oraz nazwą zadania z dopiskiem: nie otwierać przed 01.12.2014 do godz.13.00

Załączniki do pobrania

Skip to content