PZD.1.ogólna.2018 „Utrzymanie sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych w Ciścu, Węgierskiej Górce oraz Milówce (droga powiatowa 1435S) w 2018r”

PZD.1.ogólna.2018

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na:

Utrzymanie sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych w Ciścu, Węgierskiej Górce oraz Milówce (droga powiatowa 1435S) w 2018r”

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące prace:

–   konserwację instalacji elektrycznej,

–   kontrolę poprawności pracy sterownika,

–   kontrolę poprawności pracy układów detekcji,

–   wymianę wkładów LED w sygnalizatorach,

–   usuwanie awarii sygnalizacji po otrzymaniu zgłoszenia.

Zakres prac  realizowany będzie w cyklach tygodniowych a w przypadku wystąpienia awarii sygnalizacji  w ciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia.

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy PZP. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

Termin składania ofert: 15.01.2018 do godz.12.00

Termin realizacji zamówienia: 31.12.2018

Kryterium: cena 100% (cena brutto)
Ceny należy podać w złotych brutto

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nie ścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy z adnotacją:

„OFERTA”

Utrzymanie sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych w Ciścu, Węgierskiej Górce oraz Milówce (droga powiatowa 1435S) w 2018″

 „nie otwierać przed  15.01.2018 godz. 12:00.

Informacje w sprawach szczegółów technicznych: mgr Jerzy Jastrzębski – 515170161

 

Skip to content