Planowane inwestycje drogowe

W ramach środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w 2019 r. Powiat Żywiecki planuje realizację dodatkowego zadania pn.: „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1433 S Cięcina Dolna – Cięcina Górna wraz z przebudową urządzeń obcych na odcinku o długości 162 mb w km od 2+701 do km 2+863, tj. od posesji nr 200 do posesji nr 216 przy ul. Św. Katarzyny w Cięcinie”.

Koszt realizacji zadania (zgodnie z opracowanym kosztorysem inwestorskim) wynosi 206 999,44 zł brutto.

Termin realizacji zadania: do końca listopada 2019 r.

Powyższa inwestycja będzie dodatkowo współfinansowana ze środków gminy Węgierska Górka na podstawie odrębnego porozumienia, zawartego z Powiatem Żywieckim.

(AB)