Nakładka na DP 1435 S w Przybędzy i Cięcinie

Została wykonana nakładka z masy mineralno-bitumicznej na drodze powiatowej nr 1435 S w km 0+055 – 0+448 w Przybędzy i Cięcinie. Do dnia 30 listopada br. Wykonawca wykona jeszcze pobocza z kory asfaltowej przy przedmiotowej drodze powiatowej.

mgr inż. Tomasz KOTAJNY : PZD w Żywcu