Nabór na stanowisko: Starszy Referent

OGŁOSZENIE

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu ogłasza konkurs na stanowisko pracy:

STARSZY REFERENT

w Powiatowym Zarządzie Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

– zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 t.j. z późń. zm.) dla stanowisk urzędniczych:

* jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2,3 ustawy

* posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

*posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku

* nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo     skarbowe

* cieszy się nieposzlakowana opinią

– posiada wykształcenie wyższe – specjalność rachunkowość i finanse

– bardzo dobra znajomość przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na w/w stanowisku, w szczególności:

* ustawa o rachunkowości

* ustawa o finansach publicznych

* ustawa Prawo Zamówień Publicznych

 1. WYMAGANIA DODATKOWE:  posiada znajomość przepisów prawa podatkowego oraz bardzo dobrą znajomość obsługi komputera
 1. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
 • prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami
 • sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym dokumentów księgowych
 • przygotowanie do zapłaty dowodów księgowych wydatków budżetowych i inwestycji
 • dekretacja dowodów księgowych
 • sporządzanie i prawidłowe zabezpieczenie dokumentacji księgowej
 • współpraca z Wydziałem Finansowym Starostwa Powiatowego w Żywcu w zakresie wykonania budżetu
 1. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU: praca przy komputerze powyżej 4 godzin, praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Żywcu w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w listopadzie 2017 wynosił poniżej 6%.

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – Curriculum Vitae (z informacją o numerze telefonu oraz adresem mailowym do kontaktu),
 3. kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie,
 4. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 922) oraz ustawą o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016, poz. 902)
 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Dokumenty od pkt 1 do pkt 6 powinny być własnoręcznie podpisane.

 

Wybór kandydatów będzie składał się z dwóch etapów.

Pierwszy etap będzie polegał na sprawdzeniu podanych w ogłoszeniu wymagań formalnych. Kandydaci spełniający wymagania formalne zakwalifikują się do drugiego etapu rekrutacji.

Drugi etap będzie polegał na przeprowadzeniu testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Zakres testu i rozmowy będzie obejmował akty prawne i tematykę wskazaną w punkcie 1 i 2.

Test oraz rozmowa zostaną przeprowadzone w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec.

Informacja o terminie testu i rozmowy będzie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Żywcu (www.bip.starostwo.zywiec.pl) oraz stronie PZD w Żywcu (www.pzd.zywiec.pl). Kandydaci zostaną poinformowani również telefonicznie oraz mailowo.

Komplet wymaganych dokumentów należy złożyć W ZAMKNIĘTEJ KOPERCIE w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, (I piętro) lub przesłać pocztą na adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec, do dnia 22.12.2017 r. (w przypadku przesłania pocztą liczy się data wypływu do PZD) z dopiskiem:

„KONKURS NA STANOWISKO: „starszy referent”

Dodatkowe informacje można uzyskać u Pani Anny Sitko pod numerem telefonu (0-33) 862-05-72 lub 73 wew. 110, codziennie w dni robocze w godzinach od 6:45 do 14:45.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Żywcu (www.bip.starostwo.zywiec.pl), stronie PZD w Żywcu (www.pzd.zywiec.pl) oraz tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu.

 

Załączniki do pobrania

Skip to content