Lepsze połączenia z siecią TEN-T szansą rozwoju Powiatu Żywieckiego i Powiatu Čadca

Powiat Żywiecki realizuje prace inwestycyjne w gminach Milówka, Rajcza i Ujsoły, będące przedmiotem projektu pn. „Lepsze połączenia z siecią TEN-T szansą rozwoju Powiatu Żywieckiego i Powiatu Čadca”. Projekt realizowany jest w partnerstwie polsko-słowackim z Miastem Čadca przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy  Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja  2014 -2020.

Obecnie trwają roboty brukarskie poprzedzające wykonywanie nawierzchni bitumicznej na jezdni dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica-Rajcza-Ujsoły – granica państwa w km od 0+000 do km 21+993 na terenie Gminy Milówka – odcinek 1: od km 0+000 do km 1+410,00 (od skrzyżowania z drogą ekspresową S69 do mostu na rzece Sole w Milówce). Zakończenie robót nastąpi do dnia 30 listopada 2018 r.

Podpisano umowy z wykonawcami inwestycji na obiektach mostowych oraz dokonano przekazania placu budowy wykonawcom. Prace obejmują:

– rozbiórkę istniejącego i budowę nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1439 S w km 18+088 w miejscowości Glinka w Gminie Ujsoły. Roboty budowlane zakończą się do dnia 30.06.2019 r.

– rozbiórkę istniejącego i budowę nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1447 S w km 4+924 w miejscowości Sól w Gminie Rajcza. Realizacja inwestycji potrwa do 30.06.2019 r.

Nad realizacją prac sprawowany jest nadzór inwestorski.

Wartość komponentu po stronie polskiej wynosi 1.273.966,27 Euro tj. 5.248.741,03 zł. Założony poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1.082.871,29 Euro tj. 4.461.429,71 zł, co stanowi 85% wartości wydatków kwalifikowalnych.

Zrealizowane inwestycje przyczynią się do zniwelowania zidentyfikowanego problemu pogranicza polsko-słowackiego, którym jest niezadowalający stan nawierzchni dróg prowadzących do nadrzędnej infrastruktury drogowej i granicy państw Polski i Słowacji. Założeniem projektu jest pozytywny wpływ na wymianę towarową, świadczone usługi                      i roboty, rozwój gospodarczy regionów i poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, jak również na pełniejsze wykorzystanie potencjału turystycznego.

Oczekiwaniem projektu jest ułatwienie połączenia między regionalnymi sieciami transportowymi, krajowymi ciągami transportowymi i międzynarodową siecią TEN-T.

[vc_row][vc_column width=”1/2″]


[/vc_column][vc_column width=”1/2″][/vc_column][/vc_row]

Skip to content