Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1405 S Żywiec-Lipowa-Buczkowice (ul. Leśnianka) w km od 0+374 do 1+191 w Żywcu”

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1405 S Żywiec-Lipowa-Buczkowice (ul. Leśnianka) w km od 0+374 do 1+191 w Żywcu”

Wartość dofinansowania :      2 662 679,78 zł

Całkowita wartość zadania :  3 649 863,07 zł

Opis zadania:

 • Przebudowa jezdni drogi powiatowej,
 • Budowa chodnika prawostronnego,
 • Przebudowa zjazdów,
 • Wykonanie pobocza,
 • Odtworzenie nawierzchni miejsc postojowych
 • Przebudowa istniejącej zatoki postojowej,
 • Wykonanie kanalizacji deszczowej,
 • Montaż wiat przystankowych,
 • Przebudowa ogrodzeń,
 • Wykonanie kanału technologicznego wraz ze studzienkami kablowymi,
 • Przebudowa ogrodzenia,
 • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
 • Nadzór inwestorski.
 • Tablice informacyjne.

Zadanie objęte niniejszym projektem jest niezbędne do wykonania z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i drogowego w rejonie zabudowanym oraz doprowadzenie do odpowiedniego standardu technicznego drogi.

Projekt skierowany jest do okolicznych mieszkańców, instytucji i firm zlokalizowanych w sąsiedztwie przedmiotowego odcinka przebudowanej drogi, do których licznie zjeżdżają zatrudnieni pracownicy, do mieszkańców Miasta Żywca, Gminy Lipowa, mieszkańców powiatu żywieckiego i turystów.

Realizacja projektu jest niezbędna z uwagi na konieczność dostosowania parametrów drogi do wymogów dróg powiatowych oraz do ruchu, jaki obsługuje. Istnieje silna potrzeba stworzenia korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie miasta po którym biegnie, potrzeba usprawnienia ruchu pojazdów samochodowych oraz odseparowania ruchu pieszych od ruchu kołowego, potrzeba odwrócenia procesu degradacji drogi. Celem bezpośrednim projektu jest usprawnienie połączeń komunikacyjnych strefy przemysłowej miasta z częścią obsługującą ruch kolejowy (stacja PKP). Cel strategiczny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych: oczekiwane przez inwestorów ułatwienie procesu komunikacji w sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji, niwelowanie różnic pomiędzy bardziej i słabiej rozwiniętymi regionami powiatu, zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych, zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Leśnianka,  poprawa warunków funkcjonowania istniejących oraz potencjalnych przedsiębiorstw, poprawa połączenia pomiędzy Miastem Żywiec a Gminą Lipowa, jakościowa poprawa połączeń pomiędzy ul. Leśnianka a regionalną i międzynarodową siecią drogową (skrócenie czasu przejazdu), podwyższenie i poprawa komfortu podróżowania, poprawa estetyki ulicy oraz otoczenia, ochrona środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie oddziaływań emisji do powietrza.

 

 

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Skip to content