Informacja Dyrektora PZD w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi w gminie Milówka

W dniu 24 października 2016 r. Rada Powiatu w Żywcu podjęła uchwałę nr XXI/201/2016 dot. pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka o długości 11 km położonego na terenie gminy Milówka, który wcześniej został pozbawiony kategorii drogi wojewódzkiej na podstawie uchwały nr V/20/12/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 30 marca 2016 r.

Na podstawie art. 10 ust. 5 c ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 460) odcinek ten z datą wejścia w życie przedmiotowej Uchwały zostaje zaliczony do kategorii dróg gminnych.

W/w Uchwała Rady Powiatu weszła w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego (co miało miejsce w dniu 31 października 2016 r.), tj. z dniem 15 listopada 2016 r.

Mając na względzie powyższe pragnę wskazać, iż poczynając od dnia dzisiejszego obowiązki zarządcy drogi w stosunku do wzmiankowanego odcinka w rozumieniu ustawy o drogach publicznych rozpoczyna pełnić Wójt Gminy Milówka.

Z poważaniem

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu

mgr inż. Tomasz Kotajny

Skip to content