Zaproszenie do złożenia rozeznania cenowego służącego do oszacowania wartości zamówienia dla zadania pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. : „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1445S relacji Sól – Słanice w km 0+016 w miejscowości Sól”

Skip to content